ЦЕНОВНИК АУТО ШКОЛЕ

ЦЕ - КАТЕГОРИЈА
ОПИС УСЛУГА ЦЕНА
Теоријска обука / /
Теоријски испит / /
Практична обука 7 часа 32.900
Практични испит 6.500
Укупно: 39.400