САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

1) знак „укрштање са путем са првенством пролаза” (II-1), који означава близину раскрснице
на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он
наилази;
2) знак „обавезно заустављање” (II-2), који означава место пред улазом у раскрсницу на коме
је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на
који он наилази;
3) знак „забрана саобраћаја у оба смера” (II-3), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај свим возилима у оба смера;
4) знак „забрана саобраћаја у једном смеру” (II-4), који означава пут односно део пута на коме
је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак;
5) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице” (II-5),
који означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим
за мотоцикле без приколице и мопеде;
6) знак „забрана саобраћаја за аутобусе” (II-6), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за аутобусе;
7) знак „забрана саобраћаја за теретна возила” (II-7), који означава пут односно део пута на
коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
Ако је знаку из ове тачке придодата допунска табла на којој је означена највећа дозвољена
маса возила, забрана важи само за она теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази
означену масу;
8) знак „забрана саобраћаја за цистерне” (II-8), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову загађивање воде;
9) знак (II-9), који означава пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која
превозе експлозив или лако запаљиве материје;
знак „забрана саобраћаја возилима која превозе опасне терете” (II-9.1), који означава пут
или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе опасне терете;
10) знак (II-10), који означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за
моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице;
знак „забрана саобраћаја за моторна возила која вуку прикључно возило” (II-10.1), који
означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила на која вуку
прикључно возило;
11) знак „забрана саобраћаја за запрежна возила” (II-15), који означава пут односно део пута на
коме је забрањен саобраћај за запрежна возила;
12) знак „забрана саобраћаја за ручна колица” (II-16), који означава пут односно део пута на
коме је забрањен саобраћај за ручна колица;
13) знак „забрана саобраћаја за пешаке” (II-17), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за пешаке;
14) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила” (II-18), који означава пут односно део пута
на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила;
15) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила и запрежна возила” (II-19), који означава
пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила и запрежна возила;
знак „забрана саобраћаја за возила означена симболом” (II-19.1), који означава пут
односно део пута на коме је забрањен саобраћај за врсту возила приказаних на знаку
16) знак „забрана саобраћаја за возила чија ширина прелази одређену ширину” (II-20), који
означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази
ширину означену на знаку;
17) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину” (II-21),
који означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина
прелази висину означену на знаку;
18) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази одређену масу” (II-22), који
означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила односно скупове возила,
чија укупна маса прелази масу означену на знаку;
19) знак „забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређено осовинско оптерећење”
(II-23), који означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила са
осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на знаку;
20) знак „забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређену дужину” (II-24), који
означава пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима
возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку;
21) знак „најмање одстојање између возила” (II-25), који означава најмање одстојање између
возила у кретању којег се возачи морају придржавати;
22) знак „забрана скретања улево” (II-26), који означава раскрсницу на којој је скретање улево
забрањено;
знак „забрана скретања удесно” (II-26.1), који означава раскрсницу на којој је скретање
удесно забрањено;
23) знак „забрана полукружног окретања” (II-27), који означава место на коме је забрањено
полукружно окретање;
24) знак „забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикла без приколице” (II-28),
који означава пут односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторна возила, осим
мотоцикла без приколице, мопеда, лаке трицикле и лаке четвороцикле;
25) знак „забрана претицања за теретна возила” (II-29), који означава пут односно део пута на
коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази3,5 t претичу друга
моторна возила осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаке, трицикле и лаке четвороцикле.
26) знак „ограничење брзине” (II-30), који означава пут односно део пута на коме се возила не
смеју кретати брзином(у km/h) већом од брзине која је означена на знаку.Ако је на знак из ове тачке додата допунска табла са назнаком масе возила, означено
ограничење брзине односи се само на возила чија највећа дозвољена маса прелази означену
масу;
27) знак „забрана давања звучних знакова” (II-31), који означава пут односно део пута на коме
се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају непосредне опасности;
28) знак „забрана пролаза без заустављања” (II-32), (II-32.1), (II-32.2) који означава близину
царинарнице, полиције или наплатног места за путарину односно места где се возило мора
зауставити из разлога означеног на знаку;
29) знак „првенство пролаза за возила из супротног смера” (II-33), који означава забрану
ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера;
30) знак „забрана заустављања и паркирања” (II-34), који означава страну пута на којој је
забрањено заустављање и паркирање возила;
31) знак „забрана паркирања” (II-35), који означава страну пута на којој је забрањено паркирање
возила.
Знаковима II-34 и II-35 може се додати допунска табла са назнаком: дана у седмици
односно месецу и времена у току дана на које се забрана односи; најдужег дозвољеног трајања
заустављања односно паркирања и категорије возила на које се забрана односи;
32) знак „наизменично паркирање” (II-36), који означава део пута на који се забрана паркирања
односи у непарне дане;
33) знак „наизменично паркирање” (II-37), који означава део пута на који се забрана паркирања
односи у парне дане.
34) знак „најмање дозвољена брзина” (II-38), који означава пут односно део пута на коме се
возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином(у km/h) која је означена
на знаку;
35) знак „ланци за снег” (II-39), који означава део пута на коме моторна возила, осим
мотоцикла, мопеда, лаких трицикла, тешких трицикла, лаких четвороцикла, тешких
четвороцикла, радних машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским точковима
имати ланце за снег кад је на коловозу снег;
36) знак „бициклистичка стаза” (II-40), који означава пут којим се морају кретати бицикли, а по
коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају;
37) знак „пешачка стаза” (II-41), који означава посебно изграђену стазу којом се пешаци морају
кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају и знак ( II-41.1)
„спојене стазе за бициклисте и пешаке” који означава пут по коме се одвојено крећу само
бициклисти и пешаци, у својим стазама;
38) знак „стаза за јахаче” (II-42), који означава стазу којом се морају кретати јахачи, а по којој
је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају;
39) знакови „обавезан смер” (II-43), (II-43.1), (II-43.2), (II-43.3) и (II-43.4), који означавају смер
којим се возила морају кретати;
40) знакови „обавезан смер” , (II-43.3) и (II-43.4), који означавају смер
којим се возила морају кретати;
41) знакови „дозвољени смерови” (II-44), (II-44.1) и (II-44.2), који означавају смерове у којима
се возила смеју кретати;
42) знакови (II-45), „обавезно обилажење с леве стране”
(II-45.1) и„кружни ток саобраћаја” (II-45.2), који означавају коловоз односно део коловоза
којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање
саобраћаја и других објеката на коловозу, и знак„обилажење са обе стране” (II-45.3) који
означава коловоз односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења
пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу.
43) знак „забрана саобраћаја за тракторе” (II-11), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за тракторе;
44) знак „забрана саобраћаја за мотоцикле” (II-12), који означава пут односно део пута на коме
је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешки трицикл и тешки четвороцикл;
45) знак „забрана саобраћаја за мопеде” (II-13), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле;
46) знак „забрана саобраћаја за бицикле” (II-14), који означава пут односно део пута на коме је
забрањен саобраћај за бицикле;
47) знак „опасна кривина” (I-2.2) означава приближавање више кривина или узастопним
кривинама које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка
прегледности;
48) знак „укрштање са споредним путем под правим углом” (I-27), знак „спајање са споредним путем под правим углом с леве стране” (I-28), знак „спајање са споредним
путем под правим углом с десне стране” (I-28.1)
49) знак „спајање са споредним путем под
оштрим углом с леве стране” (I-29) и знак „спајање са споредним путем под оштрим
углом с десне стране” (I-29.1), који означавају близину раскрснице на којој се пут са
првенством пролаза укршта односно спаја са споредним путем.
50) знак „покретни мост” (I-6), који означава близину места на коме се на путу налази
покретни мост;
51) знак „двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва налево” (I-2), знак „двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва надесно” (I-2.1),
знак„опасна кривина”, који означава приближавање више опасних кривини на лево,
односно десно.
52) знак „клизав коловоз” (I-11), који означава близину дела пута на коме коловоз под
одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину;
53) знак „камење пршти” (I-12), који означава близину дела пута на коме се налази неваљани
туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике
у саобраћају постоји опасност од прскања камена
54) знакови „одроњавање камења” са десне(I-13) односно леве стране пута(I-13.1), који означавају близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од
камења које се налази на путу;
55) знак „означени пешачки прелаз” (I-14), који означава близину места на путу на коме се
налази обележени пешачки прелаз;
56) знак „деца на путу” (I-15), који означавају близину дела пута на коме се деца чешће и у
већем броју крећу(близина школе, обданишта, игралишта и сл.);
57) знак „бициклисти на путу” (I-16), који означава близину места на коме се бициклисти
често прикључују на пут или га прелазе;
58) знак „животиње на путу” (I-17), који означава близину дела пута на коме домаће
животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута;
59) знак „дивљач на путу” (I-18), који означава близину дела пута опасног због преласка
дивљачи преко пута;
60) знак „радови на путу” (I-19), који означава место на коме се изводе радови на путу;
61) знакови „наилажење на семафоре” (I-20 и I-20.1), који означавају близину раскрснице или
обележеног пешачког прелаза на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање
светлосних саобраћајних знакова;
62) знак „двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва налево” (I-2), знак „двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва надесно” (I-2.1),
знак„опасна кривина”, који означава приближавање више опасних кривини на лево,
односно десно.
63) знак „близина авионске писте” (I-21),који означава део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања;
64) знакови „бочни ветар” са леве(I-22), односно десне (I-22.1) стране, који означавају близину дела пута на коме често дува јак бочни ветар;
65) знак „саобраћај у оба смера” (I-23), који означава близину места на коме се прелази са
дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се
привремено или стално саобраћај врши у оба смера
66) знак „тунел” (I-24), који означава близину тунела на путу;
67) знак „опасност на путу” (I-25), који означава близину дела пута или места на путу на
коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју овим правилником није предвиђен
посебан знак опасности;
68) знак „укрштање путева исте важности” (I-26), који означава близину укрштања путева од
којих ниједан пут није пут са првенством пролаза;
69) знак „раскрсница са кружним током саобраћаја” (I-30), који означава близину раскрснице
на којој се саобраћај одвија у кружном току;
70) знак „опасан успон” (I-3) и знак „опасна низбрдица” (I-4), који означавају приближавање
опасној низбрдици, односно опасном успону, ако разлика у висини представља неку
опасност која проистиче из тих услова. Овај знак за симбол има само нагиб или успон,
према ситуацији на терену.
71) знак „трамвајска пруга” (I-31), који означава близину места на коме пут прелази преко
трамвајске пруге у нивоу;
72) знак „прелаз пута преко железничке пруге са браницима или полубраницима” (I-32), који
означава близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен
браницима или полубраницима;
73) знак „прелаз пута преко железничке пруге без браника или полубраника” (I-33),
који означава близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен
браницима или полубраницима;
74) знак „Андрејин крст” (I-34), који означава место на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу без браника или полубраника са једним колосеком односно(I-34.1) са два
или више колосека;
75) знак „приближавање прелазу пута преко железничке пруге са браницима или полубраницима” (I-35), који означава удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге
у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима;
<
p class="objasnjenje">76) знак „приближавање прелазу пута преко железничке пруге без браника или полубраника” (I-36), који означава удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који
није обезбеђен браницима или полубраницима;
77) знак „неучвршћена банкина” (I-37), који означава близину дела пута на коме је уз коловоз
неучвршћена банкина;
78) знак „колона заустављених возила” (I-38),који означава близину дела пута на коме
постоји опасност због загушења саобраћаја
79) знак„сужење пута” (I-5), знак „сужење пута с десне стране” (I-5.1), знак „сужење пута с леве стране” (I-5.2), који означавају приближавање сужењу коловоза које може да
представља извесну опасност;
80) знак „близина обале” (I-7), који означава близину места на коме пут наилази на обалу;
81) знак „нераван коловоз” који означава близину дела пута на коме је коловоз нераван због
постојања опасних избочина и улегнућа(I-8), због улегнућа(I-9) или због близине
опасног превоја пута или веће избочине на коловозу(I-10);
<
p class="objasnjenje">82) знакови„пут са једносмерним саобраћајем” (III-2) и(III-2.1), који обавештавају учеснике у
саобраћају о једносмерном путу;
83) знак„насеље” (III-23.1), који означава место од кога почиње насеље и од кога се
примењују прописи о саобраћају у насељу;
84) знак„завршетак насеља” (III-24.1), који означава место на коме се завршава насеље и од
кога престају да важе прописи о саобраћају у насељу;
85) знак„завршетак пешачке стазе”
(III-29.3), знак„завршетак стазе за јахаче”(III-29.4) и знак„завршетак спојене
бициклистичке и пешачке стазе” (III-29.5), који означавају места на путу одакле престају
да важе одговарајуће забране и обавезе које су пре тог места успостављене саобраћајним
знаковима постављеним на том путу;
86) знак„паркирај и вози се” (III-33.1), који означава паркиралиште где возило може да се
паркира и да се путовање наставља неким другим транспортним средством, које може
бити приказано симболом
87) знак„завршетак пута са првенством пролаза” (III-4), који означава место на коме се
завршава пут или део пута са првенством пролаза
88) означава близину места или место у коме се налази служба за пружање помоћи у случају квара на возилу.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;
<
p class="objasnjenje">89) знак„ватрогасна служба” (III-48), који означава близину места или место у коме се налази
служба за гашење пожара
90) знак„аутобуско стајалиште” (III-49), који означава место на коме се налази аутобуско
стајалиште;
91) знак„означени пешачки прелаз” (III-6), који означава место на коме се налази обележени
пешачки прелаз;
92) знак„лука ─ пристаниште” (III-52), који означава близину луке, пристаништа, односно
трајекта или место у коме се налази лука, пристаниште, односно трајект.
93) знак„информација” (III-53), који означава близину места или место у коме се могу добити
туристичке информације.
94) означава да је планински пут, односно прелаз преко планинског врха отворен или затворен. Ако је пролаз отворен поље1 је зелене односно ако је пролаз затворен поље1 је црвене боје.
95) знак„број серпентине” (III-55), који означава број серпентине са надморском висином;
96) знак„путни објекат” (III-56), који означава назив путног објекта од посебног значаја
(вијадукт, тунел и сл.);
97) знак„планински превој” (III-57), који означава планински превој са надморском висином;
98) знак„река” (III-58), који означава назив реке преко које пут прелази;
99) знак„станица полиције” (III-59), који означава близину места или место на коме се налази
станица полиције;
100) знак„брзина која се препоручује” (III-60), који означава брзину која се препоручује на
одређеном делу пута;
101) знак„табла за усмеравање” (III-63), (III-63.1), , који означава место где
се наилази на оштру кривину
102) знак„табла за означавање излаза”
103) знак„деца на путу” (III-68) који означава место у чијој се близини налази школа и пешачки
прелаз који деца често користе;
104) знак„саобраћајна трака за возила јавног превоза путника” (III-69), која означава
саобраћајну траку која је намењена само за кретање возила јавног превоза путника
105) знак„завршетак саобраћајне траке за возила јавног превоза путника” (III-69.1), који
означава место на коме се завршава саобраћајна трака намењена само за кретање возила
јавног превоза путника;
106) oзначава опште ограничење највеће дозвољене брзине у Р.Србији
107) знак„подземни или надземни пешачки пролаз” (III-7), који означава место на коме се
налази подземни или надземни пешачки пролаз;
108) знак„одмориште” (III-73), који означава наилазак на вишенаменски објекат на путу чији се
садржај означава пиктограмима;
109) знак„излазак на одмориште” (III-74), који означава место изласка са пута до
вишенаменског објекта. На знаку, уколико је потребно, може да се упише удаљеност до
следећег таквог објекта;
110) знак„пешачка зона” (III-77) који означава почетак зоне намењене искључиво за кретање
пешака;
111) знак„крај пешачке зоне” (III-77.1), који означава крај пешачке зоне
112) знак„зона30” (III-78) који ознaчава зону у којој је брзина кретања возила ограничена до30
km/h.;
113) знак„крај зоне30” (III-78.1) означава завршетак зоне у којој је ограничена брзина кретања
возила до30 km/h;
114) знак„препрека за успоравање саобраћаја” (III-79) означава наилазак на место где су
постављени елементи за успоравање саобраћаја;
115) наилазак на посебно опасну деоницу пута и њену дужину. Уместо знака„опасност на путу” (I-25) може да се упише знак опасности који ближе објашњава природу опасности
116) знак„слепи пут” (III-9), који означава близину и положај пута који нема излаз(слепи пут).
Положај симбола у знакуIII-9 мора да одговара положају слепог пута у односу на пут на
коме се поставља тај знак;
117) знак„крај подручја успореног саобраћаја” (III-81.1), који означава место где се завршава
зона успореног саобраћаја;
118) знак„зона школе” (III-82) који означава место од којег почиње зона школе
119) знак„завршетак зоне школе” (III-82.1) који означава завршетак зоне школе;
120) знак„начин коришћења саобраћајне траке” (III-83) који означава да одређена саобраћајна
трака није намењена за кретање возила појединих врста возила чији је симбол приказан на
знаку.
Број саобраћајних трака на знаку мора да одговара ситуацији на терену
121) знак (III-84), који означава место где се због
завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака,
возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку;
122) знак„контрола брзине кретања” (III-92) означава почетак деонице на којој се врши
контрола брзине кретања возила. ат беле боје.
123) знак (III-10), који означава пут којим се возило мора кретати ако
намерава да скрене улево на следећој раскрсници на којој је скретање улево забрањено;
124) знак„првенство пролаза у односу на возила из супротног смера” (III-1), који обавештава
возача да на уском пролазу има право првенства у односу на
возила која долазе из
супротног смера;
125) знак„престројавање возила” (III-11), који означава претходно обавештење возачу ради
престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака.
126) знакови„број пута” (III-17), „километража пута” (III-17.1) и„број пута, број деонице пута
и километража” (III-17.2) који означавају број пута, односно деонице и стационажу пута;
127) знак„број међународног пута” (III-18), који означава број међународног пута;
128) знак „аутопут” (III-19), који означава место одакле почиње аутопут;
129) знак „завршетак аутопута”
130) знак„мотопут” (III-21), који означава место одакле почиње мотопут;
131) знак„завршетак мотопута” (III-22), који означава место на коме се завршава мотопут;
132) знак„назив насељеног места” (III-23), који означава територију и назив насељеног места у
које улази пут и границу од које почиње то насељено место;
133) знак„завршетак насељеног места” (III-24), који означава место на коме се завршава
насељенo место кроз које пролази пут;
134) знак (III-25), који означава место одакле престаје забрана претицања свих моторна возила, осим
мотоцикла без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала;
135) знак (III-26), који означава место одакле
престаје забрана претицања за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази3,5 t да
претичу друга моторна возила, осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаких трицикала и
лаких четвороцикала;
136) знак„престанак ограничења брзине” (III-27), који означава место одакле престаје
ограничење брзине и знак„престанак најмање дозвољене брзине” (III-27.1), који означава
место одакле престаје обавеза кретања најмање прописаном брзином;
137) знак„престанак забране давања звучних знакова” (III-28), који означава место одакле
престаје забрана давања звучних знакова;
138) знак„престанак свих забрана” (III-29), знак„престанак обавезе ношења ланаца за снег”
(III-29.1), знак„завршетак бициклистичке стазе” (III-29.2)
139) знак„зона у којој је ограничено трајање паркирања” (III-30), који означава место у насељу
одакле се улази у зону у којој је спроведено опште ограничење трајања паркирања на
одређено време, без обзира да ли се за паркирање на одређено време плаћа накнада или се
не плаћа.
140) знак„пут са првенством пролаза” (III-3), који означава пут или део пута на коме возила
имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим
путем односно делом пута;
141) знак„излаз из зоне у којој је ограничено трајање паркирања” (III-31), који означава место у
насељу на коме се излази из зоне у којој је спроведено опште ограничење трајања
паркирања на одређено време;
142) знак„паркиралиште” (III-32), који означава паркиралиште.
На знаку III-32 или на допунској табли може се одговарајућим симболима или натписима
означити: начин паркирања, смер у коме се налази паркиралиште, удаљеност
паркиралишта, категорије возила којима је паркиралиште намењено, као и евентуално
временско ограничење паркирања;
28) знак „паркинг гаража” (III-32.1) који означава гаражу са паркинг местима;
143) знак„временски ограничено паркирање” (III-33), који означава паркиралиште на коме је
паркирање возила временски ограничено;
144) знак„болница” (III-34), који означава близину болнице и упозорење возачу да својим
возилом не ствара сувишну буку;
145) знак„станица за прву помоћ” (III-35), који означава близину места или место на коме се
налази станица за прву помоћ
146) знак (III-36), који означава близину места на коме се налази
радионица за оправку возила.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;
147) знак (III-37), који означава близину места или место на коме се налази
телефонска говорница.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;
148) знак„бензинска станица (III-38), који означава близину места или место на коме се налази
бензинска станица.
149) знак (III-39), који означава близину места или место на коме се налази
хотел односно мотел.
На делу знакаIII-39 испод белог поља може се уписати„хотел” или„мотел”, зависно од
врсте угоститељског објекта који се означава.
150) означава близину места или место на коме се налази ресторан.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;
151) знак„кафана” (III-41), који означава близину места или место на коме се налази кафана.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метримаl
152) знак„терен уређен за излетнике” (III-42), који означава близину места или место на коме
се налази терен уређен за излетнике.
152) знак„терен за камповање под шаторима” (III-43), који означава близину терена или терен
уређен за камповање под шаторима.
154) знак„терен за камповање у приколицама” (III-44), који означава близину терена или терен
за боравак у приколицама.
155) знак„терен за камповање под шаторима и у приколицама” (III-45), који означава близину
терена или терен за камповање под шаторима и у приколицама.
156) знак (III-46), који означава близину места или место на коме се налази
планинарски дом.
На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у коме се
налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у метрима;
157) знак„аеродром” (III-51), који означава близину аеродрома или место аеродрома.
158) знак„табла за означавање назива улица” (III-62), који означава назив улице.
Знак може имати и кућне бројеве блока на који се односи;
159) знак„табла за усмеравање” (III-63.2) и(III-63.3), који означава место где
се наилази на оштру кривину
160) знак„завршетак саобраћајне траке за спора возила”
161) знак„саобраћајна трака за спора возила”
162) знак„зона успореног саобраћаја” (III-81), који означава место од којег почиње зона
успореног саобраћаја;
163) знакови„излаз у случају опасности” (III-85) и(III-85.1) који означавају излаз за пешаке у
случају опасности;
164) знакови„удаљеност излаза у случају опасности” (III-86) и(III-86.1) који означавају смер у
коме се налази излаз за случај опасности и удаљеност до њега;
<
p class="objasnjenje">165) знак„раскрсница” (III-8) и„кружна раскрсница” (III-8.1), који означава међусобни положај
и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају. На знаку се могу
уписати бројеви путева и бројеви међународних путева.
166) допунска табла IV-1, која означава удаљеност између знака уз који је постављена допунска
табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи;
167) допунска табла IV-2, која означава дужину дела пута на коме прети опасност означена
знаком односно на коме се примењује изричита забрана, обавеза односно ограничење
означено знаком;
168) допунска табла IV-3, која означава удаљеност између знака уз који је постављена допунска
табла и објекта, терена или дела пута на који се обавештење односи;
169) допунска табла IV-4, која означава време за које изричита забрана, обавеза, односно
ограничење важи, ако не важи непрекидно;
170) допунска табла IV-5, која речима ближе одређује значење знака, односно даје додатна
обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања;
171) допунска табла IV-6, која симболом ближе одређује значење знака уз који се истиче.
Уколико се на допунској табли налази симбол теретног возила, на табли се може уписати и
највећа дозвољена маса која се односи на теретно возило;
172) допунска табла IV-7, која означава близину дела пута односно места на коме постоји
опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега;
173) допунске табле IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5, које означавају примену забране
паркирања или заустављања возила до знака, од знака, односно с једне или друге стране
знака;
174) допунске табле IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5, које означавају примену забране
паркирања или заустављања возила до знака, од знака, односно с једне или друге стране
знака;
175) допунска табла IV-9, која означавa положај паркиралишта или гаража и удаљеност до
њега;
176) допунске табле IV-10, IV-11, IV-12, означавају начин паркирања на тротоару које се
регулише знаком III-32, и то: IV-10 паркирање на тротоару под углом у односу на подужну
осу коловоза, IV-11 паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза и IV-12
паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза;
177) допунске табле IV-13, IV-14 и IV-15, означавају начин паркирања када се оно изводи
делом на тротоару а делом на коловозу, које се регулише знаком III-32, и то: IV-13
паркирање на тротоару и коловозу под углом у односу на подужну осу коловоза, IV-14
паркирање на тротоару и коловозу паралелно са подужном осом коловоза и IV-15
паркирање на тротоару и коловозу управно на подужну осу коловоза,
178) допунске табле IV-16, IV-17, IV-18, означавају начин паркирања на коловозу који се
регулише знаком III-32, и то: IV-16 паркирање на коловозу под углом, у односу на
подужну осу коловоза, IV-17 паркирање на коловозу паралелно са подужном осом
коловоза и IV-18 паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза;
179) допунска табла IV-19, која означава деоницу пута на коме се снег чисти машински и
поставља се за време чишћења снега уз знак„Опасност на путу” (I-25);
180) допунске табле IV-20 и IV-20.1 које означавају временске услове у којима важи знаком
означена опасност или изричита наредба, и то: IV-20 када пада киша и IV-20.1 када је на
коловозу снег;
181) допунска табла IV-21, која означава да је паркиралиште, односно паркинг место
резервисано за возила лица са инвалидитетом и поставља се уз III-32 и III-32.1;
182) допунска табла IV-22, која означава врсту оштећења на коловозу и дужину пута на коју се
односи;
183) допунска табла „пружање пута са правом првенства пролаза” (IV-23), која означава пут са
првенством пролаза.
184) знак (III-11.1), који означава претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака.
Симболи на знаку III-11.1 треба да одговарају стварном стању броја саобраћајних трака и
начину престројавања на њима.
185) знак„стреласти путоказ” (III-12), који означава правац пута од одредишта или
карактеристичног објекта.
На стреласти путоказ могу да се испишу два назива одредишта ако се исписују једним
писмом или језиком, односно само један ако се исписују на два језика или писма. На знак
могу да се испишу број пута и удаљеност до одредишта, односно објекта
186) знак (III-13), који означава правац пута за насељено место исписано на знаку.
Знак може да има највише три поља за означавање смерова кретања. На сваком пољу могу да се испишу називи два одредишта ако се исписују једним језиком и писмом. Ако се називи одредишта исписују на два писма или језика свако поље може да има само назив једног одредишта.
187) знак (III-61), који означава потврду правца кретања после проласка раскрснице.
Знак садржи назив места и удаљеност, изражену у km до места у које води пут на коме је знак постављен.
188) знак„претпутоказ за излаз” (III-64), који на аутопуту и путу са раскрсницама у више нивоа
означава правац кретања до насељених места исписаних на знаку;
189) знак„путоказ за излаз” (III-65) и(III-65.1), који на аутопуту и путу са раскрсницама у више
нивоа означава правац кретања до насељених места исписаних на знаковима;
ЗнаковиIII-65 иIII-65.1 постављају се изнад коловоза
190) Знак „путоказ за излаз”
који на аутопуту и путу са раскрсницама у више
нивоа означава правац кретања до насељених места исписаних на знаковима; знак III-65.2 се поставља на банкини.
191) знак„путоказ за престројавање за кретање до одређеног места”(III-67), (III-67.1) и(III-67.2)
који обавештава возаче о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места
исписаног на знаку;
192) знак„претпутоказна табла за излаз” (III-72), који на аутопуту и раскрсницама у више нивоа
означава положај путних праваца до насељених места исписаних на њему;
193) Знак„туристичка информациона табла” (III-75), који означава одредиште или објекат
туристичког значаја, садржи назив туристичког одредишта, симбол(графички приказ) и
удаљеност до одредишта;
194) знак„назив петље” (III-76) и (III-76.1), који обавештава о називу петље на коју се наилази.
ЗнакIII-76 поставља се на укрштању аутопута са другим путем и знак III-76.1 поставља се
на укрштању два аутопута.
195) знак (III-85), који означава смер и ток преусмереног саобраћаја када је због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, пут затворен.
Код дужег преусмеравања на знаку мора да буде допунска табла са натписо „Обилазница... km”;
196) знакови „обилазак” за кретање право и за кретање лево, односно десно, служе за усмеравање возила на обилазни пут;
197) знак„скретање саобраћаја из једне коловозне траке у другу” који означава место(III-86),
односно близину места(III-86.1), где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број
саобраћајних трака остаје исти. Положај стрелица на знаку мора да одговара стању на
терену;
198) (III-87 и III-87.1) означава место где почиње затварањ једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру. Број и положај стрелица на знаку мора да одговара броју саобраћајних трака на терену;
199) (III-88 иIII-88.1) означава удаљеност до
места на коме се затвара једна саобраћајна трака. Број и положај стрелица на знаку мора да одговара броју саобраћајних трака на терену;
200) знак „предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима”, означава близину места где се двосмерни саобраћај са физички раздвојеним коловозним тракама преусмерава на део пута на коме су коловозне траке одвојене ознакама на коловозу;
201) знак „знак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима”, означава место где се двосмерни саобраћај са физички раздвојеним коловозним тракама преусмерава на део пута на коме су коловозне траке одвојене ознакама на коловозу;
202) који возаче обавештава о близини места на коме је, због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, уведено наизменичано пропуштање возила, која непосредно регулишу овлашћена лица.
203) знак„ограничење коришћења саобраћајне траке” (III-91), који означава да одређена
саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол
приказан на знаку;