ЦЕНОВНИК АУТО ШКОЛЕ

ЦЕ - КАТЕГОРИЈА
ОПИС УСЛУГА ЦЕНА
Теоријска обука / /
Теоријски испит / /
Практична обука 7 часа 37.100
Практични испит 6.900
Укупно: 44.000