СЕРТИФИКАТ О СТРУЧНОЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ - CPC
   

Поред осталих Законом обавезних докумената, лице које жели да ради као професионални возач мора да поседује и:

 • Сертификат о стручној компетентности и
 • Квалификациону картицу возача.

Сертификат о стручној компетентности (“CPC”)

Сертификат о стручној компетентности је документ којим се потврђује почетна или периодична квалификација професионалног возача за превоз терета или превоз путника.

Сертификат о стручног компетентности возач може добити на основу признате почетне квалификације.

Признату квалификацију имају сви возачи који су стекли право на управљање возилом неке од категорија: Ц, Ц1, Д, Д1, ЦЕ, Ц1Е, ДЕ или Д1Е, најкасније до 30. децембра 2019. године.

Призната квалификација се остварује само на основу возачке дозволе и обухвата категорије које су уписане у возачку дозволу. Возачи који имају признату квалификацију ослобођени су од похађања почетне обуке и полагања испита за добијање почетне квалификације – CPC-а.

   

Призната квалификацију имају и лица која су стекла диплому образовног профила „возач моторних возила“, односно лица која су у току школовања похађала садржај из наставних планова и програма и положила завршни испит за образовни профил „возач моторних возила“, без обзира на датум завршетка.

 

Возачи који не испуњавају услове за признату квалификацију, а који су стекли право за управљање неком од Ц или Д категоријом  почетни CPC стичу похађањем обавезне обуке и полагањем стручног испита.

 

Правилником су дефинисане четири (4) врсте сертификата, Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује :

 • почетна квалификација за превоз терета;
 • почетна квалификација за превоз путника ;
 • периодичнaобука за превоз терета ;
 • периодична обука за превоз путника ;

Сертификат којим се потврђује почетна квалификација за превоз терета /путника нема рок важења и издаје се на основу почетне квалификације.

 

Сертификат којим се потврђује периодична обука за превоз терета /путника се издаје са роком важења од 5 година, на основу похађања периодичне обуке за CPC, односно 5 обавезних обука.

 

Возач је дужан да трајно чува сертификат којим се потврђује почетна квалификација.

Квалификациона картица

 

Квалификациона картица – CPC је међународни документ који се издаје на основу сертификата о стручној компетентности. Квалификациона картица професионалног возача издаје се са роком важења од 5 година, а подаци на њој су двојезични: на српском језику (ћирилично писмо) и енглеском језику.

Квалификациона картица – CPC возача је лични документ и гласи на име возача. Професионални возач је законом обавезан да носи ову картицу са собом када управља возилом Ц или Д категоријом.

Како би се добила квалификациона картица професионалног возача – CPC, неопходно је да се лице стекне Сертификат о стручној компетентности којим потврђује почетну квалификацију – почетни CPC.

Прописи Републике Србије који се односе на рад професионалних возача усаглашени су са Европском директивом 2003/59/ЕЗ са којом је уређена област професионалних возача и издавања сертификата о стручној компетентности. На основу тога возачима у Републици Србији омогућено је да несметано обављају превоз преко територија земаља чланица Европске уније, уз поседовање квалификационе картице за возаче при обављању превоза, уз уписивање кôда «95» у возачку дозволу.
   
   
ПРИЈАВА ЗА СЕРТИФИКАТ И КВАЛИФИКАЦИОНУ КАРТИЦУ
ПОЧЕТНИ CPC
ПЕРИОДИЧНИ CPC
ПРАКТИЧНА ОБУКА
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
САРАДЊА СА АШ
 

Програм сарадње Центра и Ауто школа намењен је предузећима које кроз сарадњу желе да успоставе стални прилив професионалних возача који јесу почетници, али оспособљени и припремљени од стране поузданих стручњака и кроз верификоване програме. Такође овај програм сарадње намењен је и појединцима који желе да постану професионални возачи, а тренутно не поседују возачку дозволу Ц или Д категорије.

Појединцима овај програм пружа могућност да уз финансијске олакшице у максимално кратком року постану професионални возачи и нађу посао у некој домаћој фирми.

Рад Центра за стручно усавршавање и развој усмерен је на унапређење постојећих и стицање нових знања и вештина. Центар, како би постигао своје циљеве и омогућио што бољу услугу полазницима, будућим професионалним возачима, покренуо је програм сарадње са Ауто школама.

Захваљујући партнерском наступу са појединим Ауто школама могуће је у оквиру Центра похађати и обуку за Ц и Д, и Ц или Д категорије, након чега кандидат полаже испит за возача и наставља  похађање почетне обуке за CPC за одабрану категорију.

На овај начин обједињен је процес од обуке за вожњу па све до добијања Сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице.

 • Повезивање Ауто школа и Центра за обуку полазницима омогућава,
 • Могућност да у будући послодавац финансира комплетно оспособљавање у Центру,
 • Једноставнији процес пријаве,
 • Обуку за CPC одмах након полагања возачког испита,
 • Једноставнији процес пријаве за полагање стручног испита и
 • Препоруку за запослење у транспортним предузећима.

Захваљујући нашој сарадњи са транспортним предузећима, у могућности смо да полазнике који се истичу препоручимо за прво запослење.

 
 
 
ЛОКАЦИЈЕ